Cyclic Vomiting Syndrome Association Nordic

Hva er sykliske brekninger?

Cyclic vomiting syndrome (CVS), eller sykliske brekninger som det heter på norsk, er en kronisk funksjonell sykdom uten kjent årsak. CVS fører til anfall, eller episoder, av intens kvalme og oppkast og noen får også magesmerter, hodepine eller migrene og utmattelse uten at det er noen tydelig årsak til dette. 

Les mer

Rett til helsehjelp

Pasientrettighetsloven har som formål å bidra til  å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet.
Loven gir pasienter betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning samt at helsetjenesten er forsvarlig. Den inneholder også bestemmelser for å styrke pasientenes stilling i helsetjenesten.

Rett til informasjon

I følge Pasientrettighetsloven har du eller dine nærmeste pårørende krav på informasjon om din helsetilstand og om innholdet i helsehjelpen.
Informasjon skal gis uten at pasienten spør, og helsepersonellet har en plikt til å sørge for at du forstår innholdet, og betydningen av de opplysningene du får. Dette er viktig for at du kan medvirke i utformingen av helsehjelpen.
Du skal informeres om de alternativer du har i forhold til behandling, pleie, omsorg, diagnosemetoder og andre undersøkelser. Du har også en rett til å få opplysninger om mulige bivirkninger ved legemidler og eventuell risiko ved operasjoner og behandling.

Rett til medvirkning

Du som pasient har en rett til medvirkning i valg av behandlingsalternativ. Kravet er at behandlingen må være forsvarlig og at den er tilgjengelig i norsk offentlig helsevesen.
Medvirkning betyr ikke at ansvaret for behandlingen overføres fra lege til pasient. Helsepersonell plikter å legge stor vekt på pasientens ønsker, men det endelige ansvaret ligger hos ansvarlig behandler. Det er helsepersonellets valg som til sist styrer hvilket behandlingsalternativ som gis. Det betyr at retten til å medvirke, ikke er en rett til å bestemme behandlingsalternativet.
Dersom pasientene er for syk til at han selv kan medvirke, og situasjoner der lege og pasient er uenige om behandlingsmetoden, kan retten til medvirkning kan være vanskelig å gjennomføre i praksis.

Rett til samtykke til helsehjelp

Loven sier at du som pasient har rett til å si ja eller nei til helsehjelp. Helsepersonell skal ta hensyn til hva du som pasient ønsker. Det betyr at du i de aller fleste tilfelle skal ha gitt sitt samtykke og bekreftet at du ønsker helsebehandlingen før den gjennomføres. Dine behandlere skal ta hensyn til dine ønsker.

Rett til fritt sykehusvalg

Uansett hvor du bor har du krav på god helsebehandling. Når deg gjelder planlagt behandling, kan du selv velge sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Det betyr at du kan velge et annet offentlig sykehus enn det du tilhører, og du har også rett til å velge privat sykehus som har avtale med regionale helseforetak.

Trygd og velferdsytelser

NAV har ulike ordninger i forbindelse med sykdom. Dette gjelder blant annet pengeytelser etter Folketrygdloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg forvalter NAV mange tiltak for sykemeldte, personer under arbeidsavklaring og personer som har uføretrygd.

Hjelp fra NAV i forbindelse med sykdom og arbeid.

Når en arbeidstaker får redusert arbeidsevne har både arbeidsgiveren og den ansatte rett og plikt til å prøve å finne alternativer som gjør det mulig for den ansatte å fortsette i arbeid. Denne plikten er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Hva som er mulig å få til, vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og fra sak til sak.

Les mer på hjemmesidene til NAV

Sykepenger

Sykepenger erstatter lønn når du ikke kan være i jobb på grunn av sykdom.

Les mer om sykepenger

Dekning for arbeidsgiverperiode

Dersom du har langvarig eller kronisk sykdom som medfører stort sykefravær, kan NAV dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. de første 16 dagene.

Les mer om dekning for arbeidsgiverperioden

Arbeidsavklaringspenger(AAP)

AAP er støtte til livsopphold når du ikke kan være i arbeid på grunn av sykdom. Arbeidsavklaringspenger kan også gis til studenter som har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiene.

Les mer om AAP

Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre inntekt til deg som helt eller delvis ikke kan være i jobb på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. Nye regler fra 2015 gjør at du nå kan kombinere arbeid og uføretrygd uten å miste uføregraden.

Les mer om uføretrygd

Barnetillegg

Hvis du har barn under 18 år gis det barnetillegg på inntil 40% av folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om barnetillegg

Grunn og hjelpestønad

Grunnstønad skal kompensere helt eller delvis for ekstrautgifter du har på grunn av varig sykdom. Med varig menes her 2-3 år eller mer. Med ekstrautgiftene menes løpende utgifter som du har på grunn av sykdommen. Reglene for hvilke ekstrautgifter som kan gi rett til grunnstønad er endret over tid og i dag gis det kun grunnstønad til følgende: drift av tekniske hjelpemidler; for eksempel elektrisk rullestol, transport og drift av egen bil, førerhund for synshemmede, teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon, fordyret kosthold ved diett og ​slitasje på klær og sengetøy.

Les mer om grunnstønad og hjelpestønad

Sosialhjelp

Den økonomiske sosialhjelpen er finansiert av kommunen og hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Ordningen er en garanti for deg som ikke har andre muligheter for inntekt og skal sikre penger midlertid til en er kommet i jobb eller fått trygdeytelser etter folketrygdloven. Kommunen ved NAV-kontoret gir råd og veiledning for å komme ut av den vanskelige situasjonen. Sosialhjelp gis etter faglig skjønn og kommunene har retningsgivende satser.

Les mer om sosialhjelp

Økonomisk rådgiving

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, kan du få råd og veiledning på NAV-kontoret. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Se mer om økonomisk rådgiving

Nyttige linker

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ligger på Haukeland sykehus i Bergen.

Funksjonelle mage-tarmsykdommer omfatter tilstander der symptomatologien er knyttet til øvre gastrointestinaltractus eller nedre del av tarmkanalen.  NKFM (ikke bold) er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. De er ikke en behandlingstjeneste, men formidler fagutvikling, forsking og undervisning.

Sykliske brekninger er en av diagnosene som faller inn under NKFM ansvarsområde.

 learn more

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer er en landsomfattende organisasjon for deg
som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet. LMF arbeider for å:

  • gi korrekt informasjon om fordøyelsessykdommer
  • hjelpe deg slik at du kan leve godt til tross for din diagnose gjennom akseptanse og mestring
  • informere om dine rettigheter
  • støtte opp om forskning og behandling av sykdommene
  • fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene
  • fremme kontakt mellom medlemmene og delta internasjonalt samarbeid

 learn more

Hodepine Norge

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv.

Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter. Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

 learn more

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Med sine 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

 learn more

Ung.no: funkjsonsnedsettelser

På ung.no er det offentliges informasjonskanal til ungdom. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke rettigheter ungdom med funksjonshemninger har innenfor utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidslivog mer.

I tillegg til rettigheter finnes det mye annen relevant informasjon på dette nettstedet om det å være ungdom å leve med en funksjonshemning. 

 learn more

Jeg er din kontaktperson

Nina Hellebakken Hagen

Brukernavn på forumet: Nina_Norway