fbpx

NAV har ulike ordninger i forbindelse med sykdom. Dette gjelder blant annet pengeytelser etter Folketrygdloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg forvalter NAV mange tiltak for sykemeldte, personer under arbeidsavklaring og personer som har uføretrygd.

Hjelp fra NAV i forbindelse med sykdom og arbeid.

Når en arbeidstaker får redusert arbeidsevne har både arbeidsgiveren og den ansatte rett og plikt til å prøve å finne alternativer som gjør det mulig for den ansatte å fortsette i arbeid. Denne plikten er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Hva som er mulig å få til, vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og fra sak til sak.

Les mer på hjemmesidene til NAV

Sykepenger

Sykepenger erstatter lønn når du ikke kan være i jobb på grunn av sykdom.

Les mer om sykepenger

Dekning for arbeidsgiverperiode

Dersom du har langvarig eller kronisk sykdom som medfører stort sykefravær, kan NAV dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. de første 16 dagene.

Les mer om dekning for arbeidsgiverperioden

Barnetillegg

Hvis du har barn under 18 år gis det barnetillegg på inntil 40% av folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om barnetillegg

Grunn og hjelpestønad

Grunnstønad skal kompensere helt eller delvis for ekstrautgifter du har på grunn av varig sykdom. Med varig menes her 2-3 år eller mer. Med ekstrautgiftene menes løpende utgifter som du har på grunn av sykdommen. Reglene for hvilke ekstrautgifter som kan gi rett til grunnstønad er endret over tid og i dag gis det kun grunnstønad til følgende: drift av tekniske hjelpemidler; for eksempel elektrisk rullestol, transport og drift av egen bil, førerhund for synshemmede, teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon, fordyret kosthold ved diett og ​slitasje på klær og sengetøy.

Les mer om grunnstønad og hjelpestønad

Sosialhjelp

Den økonomiske sosialhjelpen er finansiert av kommunen og hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Ordningen er en garanti for deg som ikke har andre muligheter for inntekt og skal sikre penger midlertid til en er kommet i jobb eller fått trygdeytelser etter folketrygdloven. Kommunen ved NAV-kontoret gir råd og veiledning for å komme ut av den vanskelige situasjonen. Sosialhjelp gis etter faglig skjønn og kommunene har retningsgivende satser.

Les mer om sosialhjelp

Økonomisk rådgiving

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, kan du få råd og veiledning på NAV-kontoret. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Se mer om økonomisk rådgiving

26. October 2018

CVSA Nordic 2019 © All rights reserved

Made with by CVSA Nordic​​

en_USEnglish
en_USEnglish

Notice

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to it's functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.

Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

en_USEnglish
en_USEnglish

Notice

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to it's functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.

Cookie Policy