SYKLISKE BREKNINGER

Hope starts here

Hva er CVS?

Cyclic vomiting syndrome (CVS), eller sykliske brekninger som det heter på norsk, er en kronisk funksjonell sykdom uten kjent årsak. CVS fører til anfall, eller episoder, av intens kvalme og oppkast og noen får også magesmerter, hodepine eller migrene og utmattelse uten at det er noen tydelig årsak til dette. Omtrent 25% av pasientene har samtidig forekomst av nevromuskulære sykdommer (CVS plus). Man har lenge trodd at CVS var en sykdom som rammet barn og ungdom. Nå vet vi at voksne også kan rammes av CVS. Det finnes CVS som starter i barneårene og som vedvarer inn i voksenlivet, så vel som CVS som starter i voksen alder.

Under anfall kaster man opp med jevne mellomrom i timer eller dager. Man kan ha fra 1 til 70 anfall per år, gjennomsnittet er 12 episoder pr år.

Pasienter med en CVS som er ukomplisert er symptomfri mellom episodene; anfall med en et klart av/på mønster. Omtrent halvparten av alle som lider av CVS kan se et klart mønster i anfallsfrekvensen. Anfallene er som regel like hver gang, både når det kommer til symptomer og varighet, og man har normal helse mellom anfallene. De som lider av CVS har en høyere forekomst av migrene og/eller reisesyke i familien enn gjennomsnittet i befolkningen, men ikke alle CVS-pasienter har denne familiære forekomsten.

En CVS syklus har fire faser:

 1. Inter-episodisk fase: i denne fasen er pasienten stort sett symptomfri.
 2. Prodromalfasen starter i det pasienten merker at et anfall er på vei.
 3. Oppkastfasen er karakterisert av intens og vedvarende kvalme, voldsom oppkast og andre symptomer.
 4. Rekovalensfasen begynner når at kvalmen gir seg og ender når man har fått tilbake matlyst, kan innta fast føde og energinivået er normalisert.

Under CVS kan man ha disse symptomene:

 • Sterk og
 • vedvarende kvalme.
 • Gjentakende oppkast, på det mest intense 5-6 ganger i timen eller mer.
 • Voldsomme brekninger.
  Blekhet
 • Lett forhøyet kroppstempratu
 • Hodepine
 • Magesmerter
 • Diare
 • Sløvhet eller ikke-responderende adferd
 • Svimmelhet
 • Perpleks eller uvanlig adferd.
 • Ekstensiv spyttproduskjon og/eller spyttingEkstrem tørste
 • Dehydrering
 • Oppkast av blod
 • Slapphet
 • Øyeproblemer
 • Utmattelse
 • Kan bli assosiert med patologisk bade-adferd (lange varme bad eller dusjing i varmt vann) (Du kan lese mer om dette under Adult CVS her. Denne teksten er på engelsk.

Triggere

Mange med CVS har ingen klare årsaker som setter igang anfallet, mens andre har såkalte triggere som de kan identifisere og som de vet kan starte et anfall. Fysisk stress er en av de mest vanlige triggerene. Virusinfeksjoner og småskader som gir smerte kan også sette i gang et anfall. Å gå for lenge uten mat, eller få for lite søvn er også fysiske triggere som kan trigge et anfall.

Mindre vanlige triggere som smertestillende medisiner, lave temperaturer og overfølsomhet for mat kan også starte et anfall. For noen kan det å glede seg til noe, eller emosjonelt stress, også spille en rolle. Negativt stress som angst, familieproblemer og redselen for å bli syk kan også trigge anfall hos noen mennesker. Men en stor andel CVS-pasienter kan ikke identifisere noen triggere i det hele tatt.

Diagnose

Man setter vanligvis diagnosen CVS ved å ekskludere alle andre årsaker, og gjennom å undersøke symptomene og mønstret. I CVS kaster man ofte opp 5-6 ganger i timen når det er på det mest intense, og dette skiller CVS fra de fleste andre årsaker til oppkast.

Behandling

Behandling av CVS er et vanskelig område, med lite forskning til å støtte den ene eller den andre type behandling. Behandlingen er empirisk med prøving og feiling på individuelt nivå. Behandlingen ellers er å lindre under anfall. Under anfall er det ofte nyttig å gi pasienten et mørkt, stille rom. Behandling med intravenøs væskebehandling kan være nødvendig om pasienten er dehydrert. Tidlig behandling og observasjon er essensielt. Behandling med en rekke kvalmedempende medisiner og andre medikamenter blir brukt i behandlingen. En person kan finne god behandling, men det er ingen fastlagt universell standard-behandling for CVS. Det er blitt gjort forsøk med et antall medikamenter også mellom anfallene. Noen av disse virker bra for en del CVS-pasienter; de reduserer anfalls-frekvensen, anfalls-varigheten eller styrken på symptomene i et anfall, men den samme medisinen kan ha null effekt hos en annen. I de fleste tilfeller er dokumentasjonen anekdotisk og begrunnes ut fra pasientens, foreldrenes eller legens oppfattelse av virkning.

De fire fasene i CVS gir et rammeverk for både diagnostiserig og behandling av CVS.

Hver fase har egne terapeutiske mål

 1. Målet I den inter-episodiske fasen er å forebygge anfall.
 2. Målet I prodromalfasen er å avverge oppkastfasen.
 3. Målet i oppkastfasen er å stoppe kvalmen og oppkast, eller, om dette ikke lykkes med dette, å få pasienten til å falle i søvn ved hjelp av sedativer. Dyp søvn bryter kvalmen, og pasienten merker ikke ubehaget av anfallet.
 4. Målet i rekovalensfasen er å klare å innta fast føde uten at dette fører til kvalme og oppkast.

Du kan lese utdypende om behandling under fanen «Treatment», og for voksne, også under fanen «Adult CVS» Denne teksten er på engelsk.